Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


58K USUL VE ESASLARI

58K USUL VE ESASLARI

 

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelir dağılımları gelirin yüzde 85’i görev yapan öğretim elemanına %15’i ilgili kuruma aktarılacak şekilde belirlenmiştir.

 

58K Usul ve Esaslarda yer alan Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik tanımları şu şekildedir;

Araştırma Ve Geliştirme Faaliyeti (Ar-Ge) : Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir.

Ar-Ge Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projelerdir.

Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü.

Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeler.

Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticeleri.

 

AR-GE VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER:

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde belirtilen ve Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler:

 1. Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
 2. Kalite kontrol,
 3. Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
 4. Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
 5. İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,
 6. Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
 7. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,
 8. Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere, internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,
 9. Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,
 10. Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
 11. Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
 12. Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
 13. Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
 14. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler.

 

TTO KATKISI:

Araştırmacılar proje ve faaliyetlere yönelik kurum/kuruluş ile yapacakları sözleşme ve iş birliği hususunda ihtiyaç duyması halinde Teknoloji Transfer Ofisi’nden görüş alabilirler.

Teknoloji Transfer Ofisi bu kapsamda;

 • Taraflar arasında imzalanacak sözleşme taslaklarının hazırlanması ve/veya hazırlanmış olan sözleşme taslaklarının;
  • Gizlilik, fikri mülkiyet hakları, yükümlülükler, rekabet etmeme, eğitim amaçlı kullanım vb. hususlarda değerlendirilmesi,
  • Kurum imkânlarının kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa hangi koşul zaman ve ölçüde kullanılacağı,
  • Uygulama sırasında ortaya çıkan tamir-bakım, sarf vs. giderlerinin karşılanma şartları açısından değerlendirilmesi,
 • İlgili proje/faaliyetler kapsamında araştırmacı ile kuruluşlar arasında imzalanacak sözleşmenin üniversite ve araştırmacıyı destekleyecek/haklarını koruyacak şekilde hazırlanması,
 • Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına konu buluşların (Patent, Faydalı Model, Tasarım vb.) sahipliği ve hak paylaşımı konularında araştırmacının bilgilendirilmesi,
 • Ar-Ge projelerinin yürütülmesi safhasında ihtiyaç duyulan konularda TTO hizmetlerinin araştırmacılara verilmesi (idari ve mali süreçler, anlaşmazlıklar, tescil ve lisanslama işlemleri, proje yazım destekleri vb.)

 

Konularında destek vermektedir.

 

58K Sürecinde Teknoloji Transfer Ofisi Payı ile elde edilecek gelirlerin kullanım alanları;

 • Üniversite kaynaklı Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının ulusal/uluslararası başvurularının yapılması veya başvuru yenilemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üniversite kaynaklı Fikri Sınai Mülkiyet Hakların ticarileştirme faaliyetlerinin (Tanıtım dokümanlarının hazırlanması, proje pazarı, patent fuarı vb. etkinliklere katılım sağlanarak ilgili kitle ile buluşturulması) gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir.

 

GİZLİLİK:

 Gerçekleştirilen yeni veya size ait olan özel bir fikri, projeyi, ürünü, prototipi, yazılımı, buluşu veya iş konseptini üçüncü kişilere anlatmadan, açmadan önce bu özel bilgilerin korunması ve ilgilileri dışında açıklanmaması için gizlilik sözleşmeleri veya sözleşmelerin içinde yer alan gizlilik hususundaki maddeler büyük önem taşımaktadır.

Bu konuda bilgi almak için AKİŞMER TTM ile iletişime geçebilirsiniz.

 

DOKUMANLAR:

 

DAYANAK (MEVZUAT):

 

58K SÜRECİ:

0