Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Açıldı

Programın Amacı ve Gerekçesi: Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak,
uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları
teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.
Program Kapsamı
İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji
Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;
 KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya
uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya
çıkan,
 Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka
merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede
sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya
çıkan,
 Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile
hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.
Program ile ilgili detaylı bilgiye ve ilgili formlara ulaşmak için tıklayınız.

0